PODMÍNKY ÚČASTI

 

PODMÍNKY ÚČASTI KLIENTŮ

na lekcích Školicího centra PP Fitness v PlanPoint s.r.o.,

Bubenská 17, 170 00 Praha 7

 (dále jen „Školicí centrum“)

platné od 12.12.2016

 

I. Provozní řád

 1. Ve všech prostorech Školicího centra platí zákaz kouření.
 2. Vstup do sálu Školicího centra je možný pouze v obuvi, která nezanechává na podlaze žádné stopy (obuv s podrážkou s technologií non-marking), nebo bez obuvi.
 3. Maximální kapacita na lekcích v prostorech Školicího centra je 10 (deset) osob - klientů. V případě těhotenských lekcí je kapacita omezena na 8 (osm) osob - klientek. V případě fitness tréninků je kapacita omezena na 4 (čtyři) osoby - klienty naráz, pokud není vypsáno jinak.
 4. Vzhledem k provozním možnostem Školicího centra prosíme klienty o příchod do prostor Školicího centra 10minut před zahájením lekce, v případě fitness tréninku alespoň 15minut před zahájením tréninku; do času fitness tréninku není zahrnuto rozcvičení - klient se dle svého uvážení a času rozehřívá před začátkem tréninku individuálně sám.   
 5. Souhlasem s těmito podmínkami klient stvrzuje, že bere na vědomí, že se lekcí účastní dobrovolně se znalostí svého zdravotního stavu a cvičí na nich na vlastní odpovědnost. V případě lekcí a kurzů pro děti rodič resp. zákonný zástupce dítěte stvrzuje souhlasem s těmito podmínkami, že zná zdravotní stav svého dítěte, a prohlašuje, že je dítě způsobilé k účasti na těchto lekcích či kurzech. Školicí centrum nenese odpovědnost za případné zdravotní problémy a újmy na zdraví klientů.
 6. Lekce a kurzy pohybových aktivit jsou koncipovány jako skupinová cvičení a jako takové jsou určeny pro zdravé osoby. Trpí-li klient nějakým zdravotním problémem (především nízkým nebo vysokým tlakem, problémy se srdcem a/nebo oběhovým systémem, problémy se zády, klouby, alergií, astmatem, epilepsií apod.), je nutné vhodnost zvolené pohybové aktivity konzultovat nejprve s lékařem. V případě, že lékař klientovi nějaké zdravotní omezení potvrdil, je klient povinen před začátkem lekce tuto skutečnost sdělit lektorovi. Konečné rozhodnutí, zda se lekce v těchto případech klient zúčastní, či nikoliv, je samozřejmě na něm. Lektor ani Školicí centrum v žádném případě nenese vůči klientovi odpovědnost za jeho případné zdravotní problémy a újmu na zdraví.
 7. Nutnost konzultace s lékařem ohledně vhodnosti zvolené pohybové aktivity platí i v případě, že je klientka těhotná. Školicí centrum si vyhrazuje právo vyžádat si od těhotné klientky předložení doporučení k danému cvičení vystavené lékařem. Těhotným klientkám je doporučeno navštěvovat lekce určené přímo pro těhotné.
 8. Osoby mladší 18 let se mohou lekcí a kurzů účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Školicí centrum připravuje i lekce a kurzy určené pro děti. 
 9. Po skončení lekce určené pro děti (zahrnuje i lekce v rámci kurzu) za děti přebírají v prostorách Školicího centra odpovědnost rodiče resp. zákonní zástupci. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za dítě, pokud dítě bez rodiče resp. zákonného zástupce opustí v průběhu akce prostory Školicího centra.
 10. Případnou vzniklou škodu na zařízení Školicího centra způsobenou dítětem hradí rodiče resp. zákonný zástupce dítěte.
 11. Školicí centrum neručí za cennosti odložené v prostorách Školicího centra, a to ani ve skříňkách, ani mimo ně.
 
 

II. Lekce a kurzy

 1. Lekcí se rozumí pravidelně v rozvrhu se opakující otevřená hodina (tzv.open class), která je přístupná každému a kterou lze jednotlivě rezervovat. Při výběru lekce doporučujeme respektovat případný vypsaný stupeň pokročilosti a náročnosti cvičení. Náhrady jednotlivých lekcí nejsou z povahy „lekce“ možné. 
 2. Jedna standardní lekce trvá 60minut. Lekce jiné než standardní (delší lekce) trvají 75minut nebo 90minut. Jeden fitness trénink trvá 25minut. Přesný čas konání lekce je vždy uveden v aktuálním rozvrhu.
 3. Kurzem se rozumí uzavřený celek několika po sobě jdoucích lekcí, které na sebe navazují. Kurz je proto nutné rezervovat jako celek. Nástup do již zahájeného (tj. probíhajícího) kurzu je možný pouze po dohodě a při volné kapacitě sálu. Náhrada zameškané lekce je dle povahy kurzu možná pouze po domluvě, není-li u konkrétního kurzu stanoveno jinak. Převod zameškaných lekcí do dalšího kurzu není možný. Výjimkou je těhotenský kurz teoretické předporodní přípravy a těhotenského cvičení, kde lze zameškané teoretické lekce nahradit v dalším běhu (kurzu), případně v samostaném předporodním kurzu.
 4. Aktuální rozvrh lekcí a kurzů je klientům k dispozici na webových stránkách www.wellryba.cz a na nástěnce v prostorách Školicího centra.
 
 

III. Rezervační podmínky a storno poplatky

 1. Na lekci i kurzy je nutné se předem přihlásit. To je možné online přes rezervační systém, který je nepřetržitě přístupný z webových stránek www.wellryba.cz a z facebookového profilu www.facebook.com/wellryba.
 2. Jedna osoba - klient může zarezervovat místo i pro další osoby – klienty, maximálně však celkem 3 (tři) místa. 
 3. Lekce i kurz se koná v případě přihlášení minimálně 2 (dvou) osob - klientů, pokud není vypsáno jinak. Maximální možný počet účastníků na lekci je 10 (deset), pokud není vypsáno jinak. Obsazenost každé lekce je viditelná po rozkliknutí odkazu do rezervačního systému.
 4. Fitness trénink se koná nezávisle na počtu rezervací. Maximální možný počet účastníků souběžně trénujících (ať přišli v jakýkoliv vypsaný čas) je 4 (čtyři), pokud není vypsáno jinak. Obsazenost každého tréninku je viditelná po rozkliknutí odkazu do rezervačního systému.
 5. V případě zrušení lekce budou již přihlášení klienti informováni o této skutečnosti e-mailem, sms nebo telefonicky.
 6. Vstupem do rezervačního systému klient souhlasí s podmínkami rezervačního řádu.
 7. Rezervaci lekce/tréninku lze provést nejpozději 24 (dvacet čtyři) hodin před začátkem zvolené lekce.
 8. Zrušení rezervace na lekci/trénink lze též provést nejpozději 24 (dvacet čtyři) hodin před začátkem zvolené lekce.
 9. V případě zrušení rezervace na lekci v době méně než 24 (dvacet čtyři) hodin před začátkem zvolené lekce bude účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny lekce, pokud na lekci budou přihlášení 2 (dva) účastníci, z nichž jedním jste právě Vy. Platí to i v případě, kdy se na lekci zarezervujete, účast nezrušíte, ale na lekci se nedostavíte. Pro držitele permanentky platí vše výše uvedené; stornopoplatek bude uskutečněn jako propadnutí dané lekce z permanentky. 
 10. V případě nedostavení se na rezervovaný fitness trénink bez předešlé omluvy (alespoň 12 hodin před začátkem tréninku) bude tato cvičební hodina při příští návštěvě odečtena z permanentky. Stejná podmínka platí i pro vouchery přes Slevomat. Pro omluvu na fitness trénink lze použít telefonní číslo +420 608 493 622.
 11. Účast na lekci bez předchozí řádné rezervace (tj. bez dodržení lhůty 24hodin před zahájením dané lekce) je možná pouze v případě, že jsou na danou lekci přihlášeni již minimálně 2 (dva) klienti, a lekce se tedy bude konat. Rezervace je v tomto případě možná již pouze telefonicky/sms nebo mailem. Cena za lekci se však v tomto případě zvyšuje o 15,- oproti její standardní ceně (neplatí pro držitele permanentky). Obsazenost konkrétní lekce lze zjistit po rozkliknutí odkazu do rezervačního systému, který je dostupný z webových stránek www.wellryba.cz a z facebookového profilu www.facebook.com/wellryba.
 12. Účast na fitness tréninku bez předchozí řádné rezervace (tj. bez dodržení lhůty 24hodin před vypsaným zahájením) je ve vypsaných dobách možná, cena za trénink/konzultaci se však v tomto případě též zvyšuje o 15,- oproti její standadní ceně (neplatí při permici). 
 13. Rezervace kurzu je možná maximálně 1 (jeden) týden před plánovaným zahájením kurzu, pokud u něj není uvedeno jinak.
 14. Zrušení rezervace na kurz lze provádět též nejpozději 1 (jeden) týden před plánovaným začátkem kurzu, pokud u něj není uvedeno jinak.
 15. V případě zrušení kurzu ve lhůtě kratší než 1 (jeden) týden před zahájením kurzu, pokud tato lhůta není vypsána u kurzu jinak, bude účtován stornopoplatek ve výši:

a) při zrušení rezervace 7 (sedm) až 5 (pět) dnů před zahájením kurzu 50% z ceny kurzu,

b) při zrušení rezervace 4 (čtyři) a méně dní před zahájením kurzu 100% z ceny kurzu, tj. kurzovné propadá v plné výši.

 

IV. Úhrada lekcí a kurzovného

 1. Úhradu lekcí a kurzů mohou klienti provádět:

a) bankovním převodem na účet č. 5480318001/5500; jako variabilní symbol je nutné uvést 001 a do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení klienta, název lekce/kurzu a datum jejího konání (např.: „Jan Novák, lekce Yoga, 1.1.2017“ či „Jan Novák, březnový předporodní kurz“),

b) v hotovosti přímo ve Školicím centru.

2. Zvolenou lekci / fitness trénink je nutno uhradit před jejím / jeho začátkem. Při úhradě bankovním převodem se došlou úhradou rozumí připsání celé částky na bankovní účet provozovatele Školicího centra, nebo předložení dokladu o provedení transakce. Lektor / trenér je oprávněn před zahájením lekce tuto skutečnost zkontrolovat.

3. Úhrada kurzu (kurzovné) musí být provedena nejpozději dva týdny před plánovaným zahájením kurzu, pokud není vypsáno jinak. Dnem úhrady se rozumí připsání celé částky kurzovného na bankovní účet provozovatele Školicího centra.

 

V. Permanentky

 1. Školicí centrum nabízí pro fitness tréniky zvýhodněné permanentky. Jejich přehled je k dispozici v Ceníku fitness-zóny (http:/www.fitnessbubenska17.cz/cenik/). Permanentky se hradí stejným způsobem jako lekce a kurzovné (viz čl. IV. Úhrada lekcí a kurzovného), včetně variabilního symbolu 001, pouze do zprávy pro příjemce je nutné uvést své jméno, příjmení, permanentka se zvoleným počtem vstupů a typem fitness služby (např.: „Jan Novák, permanentka 10 vstupů, fitness“). 
 2. Permanentka do fitness zóny je vzhledem k charakteru služby nepřenosná, a její držitel může na trénink rezervovat pouze sebe. Permanentka opravňuje jejího držitele k opakovaným vstupům do Školicího centra, dokud na ní je dostatečný finanční obnos potřebný k zaplacení lekce, anebo dokud nevypršela doba její platnosti.
 3. Vzhledem k nepřenositelnosti permanentky může být klient při vstupu na lekci vyzván k předložení dokladu totožnosti. Zneužití může být řešeno odebráním permanentky s propadem nevyčerpané částky v plné výši. Pokud klient ze závažných důvodů nemůže již dále svou permanentku využívat, je však možné ji po dohodě převést na náhradníka, kterého klient určí.
 4. Platnost permanentky do fitness zóny na 10 vstupů je 2měsíce od data jejího vystavení, platnost permanentky do fitness zóny na 20 vstupů je 3měsíce od data jejího vystavení. Platnost případných dalších nabízených permanentek je uvedena v Ceníku. (Případné změny v platnosti aktuálních permanentek jsou oznamovány v Ceníku.)
 5. Permanentku je nutné uplatnit v době její platnosti; po této době nevyužitá finanční částka propadá v plné výši. 
 6. Permanentku není zpětně možné vyměnit za peníze, ani za ni není možné vracet nevyčerpané peníze. 
 7. Zakoupení permanentky neopravňuje klienta k automatickému vstupu na lekci / trénink. Pro rezervaci místa je nutné se přihlásit způsobem uvedeným výše v čl. III. těchto podmínek. Rezervaci je možné provést až po připsání úhrady za permanentku na účet provozovatele Školicího centra.
 8. Pro odhlášení (zrušení) rezervace platí stejné podmínky jako v čl. III. Rezervační podmínky a storno poplatky. Při včasném zrušení rezervace se finanční částka z permanentky nestrhává. Při zrušení rezervace méně jak 24hodin před začátkem dané lekce, v případě fitness tréninku méně jak 2hodiny před začátkem tréninku, propadá finanční částka za lekci / trénink z permanentky v plné výši (viz též čl.III, odst.8).
 9. V případě zrušení lekce ze strany provozovatele Školicího centra z důvodu nedostatku přihlášených klientů či z jiného vážného důvodu je přihlášeným klientům zaslán informační email, popřípadě sms. Finanční částka se z permanentky v takovém případě nestrhává (popřípadě bude vrácena).

 

VI. Půjčování ručníku

 1. Školicí centrum nabízí svým klientům zapůjčení ručníku na lekci / trénink za poplatek ve výši 30,- Kč. Ručník je na požádání k dispozici u lektora / trenéra.
 2. Lektor / trenér je povinen v souvislosti se zapůjčením ručníku vybrat od klienta stanovený poplatek, vydat klientovi daňový doklad a zapsat jméno půjčujícího si klienta a číslo vydaného ručníku. Klient toto stvrdí svým podpisem.
 3. Před odchodem ze Školicího centra je klient povinen ručník vrátit na místo k tomu určené.
 4. Zneužití nebo zcizení ručníku může být důvodem k vymáhání škody a k ukončení účasti klienta na lekcích Školicího centra. 

 

VII. Další ustanovení

 1. Školicí centrum si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh, ceník a Podmínky účasti bez udání důvodů.
 2. Školicí centrum si vyhrazuje právo v případě ohlášených či nenadálých situací nebo z vážných důvodů vypsané lekce a kurzy zrušit (např. v případě havárie vody, plynu, výpadek elektřiny apod.). O změnách rozvrhu, ceníku, Podmínek účasti i o zrušených lekcích a kurzech bude Školicí centrum informovat klienty prostřednictvím webových stránek www.wellryba.cz, klienty již přihlášené na rušené lekce či kurzy navíc i prostřednictvím emailu, sms nebo telefonicky. 
 3. Školicí centrum se zavazuje neposkytovat klientem předané kontaktní údaje třetí osobě.
 4. Platné Podmínky účasti jsou klientům k dispozici na webových stránkách www.wellryba.cz, na webových stránkách fitness -zóny www.fitnessbubenska17.cz a na nástěnce v prostorách Školicího centra.
 5. Klienti vyjádří svůj souhlas s Podmínkami účasti klientů na lekcích Školicího centra při přihlašování se na lekci či kurz prostřednictvím on-line rezervačního systému kliknutím na rezervační tlačítko „Vytvořit rezervaci“ (případně rezervační tlačítko s jiným názvem, které ale vždy vede do rezervačního systému) a/nebo osobně v prostorech Školicího centra, kde budou před svou účastí na 1.lekci s Podmínkami účasti podrobně seznámeni a tuto skutečnost stvrdí svým podpisem.

 

Datum poslední aktualizace: 12.7.2019