Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klient tímto uděluje společnosti PlanPoint s.r.o., se sídlem Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10, IČ: 247 08 241, provozovateli Školícího centra PP Fitness na adrese Bubenská 17, 170 00 Praha 7 (dále jen "Společnosti") 

a)         v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, souhlas s použitím svého jména, příjmení, doručovací adresy, čísla svého telefonu a e-mailové adresy, a to pro účely komunikace mezi Společností a klientem, případně pro obchodní a marketingové účely Společnosti, zejména pro účely zasílání informací o lekcích, kurzech a školeních pořádaných ve Školícím centru PP Fitness, zasílání Rozpisu lekcí a informací o jeho změnách, zasílání novinek a dalších marketingových sdělení apod.;

b)         jako správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, číslo telefonu, e-mail, případně dalších údajů, které Společnosti v souvislosti se svou účastí na lekcích, kurzech a školeních konaných v prostorách Školícího centra PP Fitness poskytne, za účelem prověření jeho platného přihlášení na lekce, kurzy a školení ve Školícím centru PP Fitness, případně pro další obchodní a marketingové účely Společnosti, a to na dobu 5 let. Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a automaticky. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje klienta. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Klient si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení Společnosti.

Klient tímto prohlašuje, že četl a souhlasí s úplným zněním Podmínek účasti klienta na lekcích Školicího centra PP Fitness v PlanPoint s.r.o.,Bubenská 17, 170 00 Praha 7, umístěných na webových stránkách www.wellryba.cz a také (totožně) na www.fitnessbubenska17.cz a zavazuje se je plně dodržovat.